[NEWS] 무유디자인이 2016년 각종 디자인 어워드에서 총 5건의 디자인 수상
....................................................................................................................................................................................

 

무유디자인이 2016년 각종 디자인 어워드에서 총 5건의 디자인 수상을 하였습니다.
특히 국내 가장 권위 있는 디자인 어워드인 굿디자인 어워드에서 금상 2건을 추가 수상하여
“3년연속 총 5건의 금상”을 수상하게 되었으며, 이를 통해 무유디자인의 실력을 대외적으로
인정 받고 있습니다. 앞으로도 더욱 발전된 무유디자인이 되도록 노력하겠습니다.  

 

2016년  굿디자인 어워드 “스마트메디칼 디바이스” 금상 수상
2016년  굿디자인 어워드 “스마트원 ” 금상 수상
2016년  디자인 포 아시아 어워드 “제일테크 ” 우수상 수상
2016년  잇  어워드 “스마트메디칼 디바이스 ” 본상 수상
2016년  잇  어워드 “셀루온 ” 본상 수상

 

......................................................................................................................................................................................

​                                                                                                             www.mooudesign.co.kr 

 

  • COMPANY 무유디자인
  • OWNER 신종민
  • C.P.O 신종민
  • E-mail moou3@naver.com
  • CALL CENTER 02-565-2363
  • BUSINESS LICENSE 220-07-21326
  • ADDRESS 경기도 남양주시 다산지금로202 한강 DIMC 테라타워 B동 929호