[NEWS] 무유디자인이 2017년 각종 디자인 어워드에서 총 4건의 디자인 수상


..........................................................................................................................................................................................

안녕하세요! 무유디자인입니다.

무유디자인이 2017년 각종 디자인 어워드에서 총 4건의 디자인 상을 수상을 하였습니다.

세계3대 디자인 어워드인 독일 iF디자인 어워드에서 본상을 수상 하였으며,

아시아 3대 디자인 어워드인 K-디자인어워드에서 금상 및 동상수상,

그리고 국내 가장 권위 있는 굿디자인 어워드에서 본상을 수상하게 되었습니다.

무유디자인은 언제나 권위 있는 다양한 디자인 어워드를 통해 실력을 대외적으로 인정받고 있습니다.

앞으로도 더욱 발전된 무유디자인이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

.........................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                  

                                                                                                                    www.mooudesign.co.kr  

   • COMPANY 무유디자인
  • OWNER 신종민
  • C.P.O 신종민
  • E-mail moou3@naver.com
  • CALL CENTER 02-565-2363
  • BUSINESS LICENSE 220-07-21326
  • ADDRESS 경기도 남양주시 다산지금로202 한강 DIMC 테라타워 B동 929호